0

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และการคุ้มครองข้อมูลบริษัท เมซอง เรน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นเคลื่อนที่ หรือหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี้ (“ไซต์”) นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และการคุ้มครองข้อมูลนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้งาน”) เมื่อมีการใช้งานไซต์ นโยบายนี้ยังใช้บังคับต่อข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ ที่บริษัทฯ ควบคุมอยู่ด้วย


วิธิการในการเก็บข้อมูล

 • ติดต่อแผนกบริการลูกค้า ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือ Live chat หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อกับบริษัทฯ ในไซต์
 • ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกของ  RAINBOU
 • สมัครรับข่าวสาร และคอนเทนต์ด้านการตลาด
 • การออกคำสั่งซื้อผ่านทางไซต์


ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม หรือนำไปใช้

ในการให้บริการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร. อีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น รายละเอียดการชำระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลทางบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน ประวัติการเรียกดูเว็บไซต์
 • ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ สลิปโอนเงิน
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น คุกกี้ ประวัติการใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่ได้รับผ่านคุกกี้ด้วย


คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุกกี้จะทำให้ไซต์สามารถจดจำความชื่นชอบและประวัติการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เมื่อมีการเยี่ยมชมไซต์ หรือนำมาแสดงผลเพื่อการให้บริการตามที่ผู้ใช้งานร้องขอเป็นครั้งคราว

สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ นำไปใช้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการการเก็บคุกกี้ผ่านทาง บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ผู้ใช้งานสามารถศึกษานโยบายคุกกี้ได้ที่นี่


วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้
  • เพื่อปฏิบัติการไซต์ เช่น 
   • ดำเนินการชำระเงิน และคืนเงิน
   • จัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้งานทำการสั่งซื้อ
   • ดำเนินการคืนสินค้า
   • ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานเพื่อให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะทางออฟไลน์ หรือออนไลน์ บนแพลตฟอร์มใด ๆ
 2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญผ่านจดหมายเชิญ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ
 3. ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้งาน กรณีผู้ใช้งานทำการติดต่อสอบถามต่อแผนกบริการลูกค้า
 4. ในการให้บริการผ่านไซต์ https://rainbou.co.th บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านบริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ผ่านผู้ใช้งานสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | Ketshopweb


การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • กรณีที่ผู้ใช้งานตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรณีที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และไม่สามารถขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
 • กรณีที่มีการมอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม
 • กรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในนามของบริษัทฯ โดยบุคคลที่สามเป็นตัวกลาง ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ
 • กรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น ๆ
 • กรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ผู้ใช้งานมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยเขียนคำร้องเพื่อขอทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้
 2. สิทธิในการข้อแก้ไข ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
 3. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกจากบริการ
 4. สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะ
 5. สิทธิในการยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด
 6. สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 7. สิทธิในการร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังผู้ให้บริการอื่น
 8. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม


ติดต่อสอบถาม

ถ้าผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกรณีต้องการติดต่อบริษัทฯ สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ

บริษัท เมซอง เรน จำกัด

14/11-12 ซอยเจริญรัถ 14 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร. 088-2288099 อีเมล enquiry@maisonreine.com